Statut PD Strahinjčice

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Planinarskog društva Strahinjčica Krapina, na svojoj sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine, donosi

STATUT

(PRAVILA)

PLANINARSKOG DRUŠTVA STRAHINJČICA KRAPINA

  1. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata, znaka i zastave i područja djelovanja Planinarskog društva Strahinjčica Krapina (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;  uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Više u prilozima…

pdf Statut
pdf Pravilnik – arbitražno vijeće
pdf Zapisnik