Prijedlog Statuta

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata, znaka i zastave i područja djelovanja Planinarskog društva Strahinjčica Krapina (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;  uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

PDF